شبکه معرفی سرمایه انسانی منطقه فرهنگی کاشان (دربرگیرنده شهرستان های آران و بیدگل و نطنز)

98-920-312-1404+

اخبار سایت

سرمایه انسانی از الزامات مهم جمعیت کارآمد است

عضو هیات علمی موسسه مطالعات جمعیت ملی کشور گفت: یکی از الزامات مهم جمعیت کارآمد برخورداری از سرمایه انسانی مطلوب است که از این امر میتوان در بستر توسعه اقتصادی استفاده کرد.

ولیالله رستم علیزاده، عضو هییت علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصصی جمعیت ملی کشور، اظهار کرد: در سیاستهای کلی جمعیتی توسط مقام معظم رهبری در سال 93 ابلاغ شد به همه زمینه های کمی و کیفی توجه شده است.

به گزارش سایت تجارت نیوز، وی افزود: بحث سرمایه نیروی انسانی یکی از مهمترین موضوعاتی است که این سند به آن توجه زیادی دارد، به این معنا که یک نیروی کارآمد و توانمند باید داشته باشیم که بتواند موجب توسعه و پیشرفت کشور شود.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصصی جمعیت ملی کشور بیان کرد: یکی از الزامات مهم جمعیت کارآمد برخورداری از سرمایه انسانی مطلوب است که این مقوله اشاره به سرمایههای کیفی از جمله دانش، مهارت و قابلیت های افراد دارد که از این امر می توان در بستر توسعه اقتصادی استفاده کرد.

رستم علیزاده گفت: در حال حاضر نیروی جوان بسیارزیادی در سن کار داریم، در حدود 30 درصد از جمعیت کشور در سن بین 15 تا 30 سال و 70 درصد از جمعیت بین 15 تا 65 سال قرار دارد، لذا ما نیروی انسانی جوانی داریم که باید در راستای توسعه از آنها بهره ببریم و این در صورتی است که بتوانیم این جمعیت را به قابلیت های مورد نیازشان از جمله تجهیزات، مهارت و بهداشت مجهز کنیم.

وی در خصوص آمایش جمعیتی توضیح داد: ما پایش آمارهای جمعیتی به شکلی که بتوانیم از طریق آنها استنباط سیاست و برنامهریزی انجام دهیم را نداریم و همچنین آمایش سرزمینی هم در برنامهریزیهای ما جایگاهی ندارد کمااینکه قوانین آمایش اخیرا در کشور ابلاغ شده و در خصوص جمعیت و مهاجرت که از پایه های اصلی آمایش سرزمینی هستند قانونی نداشته ایم.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصصی جمعیت ملی کشور تصریح کرد: تاکنون ما آمارهای مختلفی داشتهایم اما اینکه تا چه اندازه این آمارها درست و با استانداردهای بینالمللی تنظیم شده و ما تا چه میزان توانسته ایم از این آمارها در برنامهریزیها استفاده کنیم نکته قابل توجهی است زیرا ما در مقام برنامهریزی از آمارها به درستی بهره نبردهایم که بتوانیم از طریق آن آمایش سرزمینی مناسبی داشته باشیم.

رستم علیزاده تاکید کرد: باید کیفیت جمعیت موجود از قبیل تحصیلات، بهداشت و استانداردهای زندگی را افزایش دهیم و بتوانیم زندگی آبرومندی را برای جمعیت فعلی فراهم کنیم در این صورت مردم تشویق به افزایش جمعیت خواهند شد.

منبع: رادیو گفتوگو

: 1071 - : 1399/06/02 - : 236
1399/06/02