شبکه معرفی سرمایه انسانی منطقه فرهنگی کاشان (دربرگیرنده شهرستان های آران و بیدگل و نطنز)

98-920-312-1404+

درباره ما

این شبکه به منظور شناسایی، شبکه سازی، ساماندهی، مهندسی و بهره برداری سرمایه انسانی منطقه فرهنگی کاشان ایجاد شده است.

در همین راستا انجمن متخصصین منابع انسانی منطقه کاشان که شامل شهرستانهای آران و بیدگل و نطنز نیز می گردد با حمایت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان کاشان و مساعدت بنگاه های بزرگ اقتصادی منطقه در شرف تاسیس و فعالیت است.

اهداف انجمن:

1 . سامان دهی و توسعه مدیریت منابع انسانی
2 . گسترش دانش مدیریت منابع انسانی وکاربردی کردن آن
3 . ارائه الگوها و راهکارهای مناسب در جهت تعالی منابع انسانی
4 . ارائه و ترویج راه حل های نوآورانه، ارزش آفرین و کارآمدسازی حوزه منابع انسانی
5 . تقویت و ارتقاء قابلیت و توان مدیران منابع انسانى در راستاى توسعه اقتصادى،علمی، فنى و بازرگانى موسسات تولیدی و خدماتى

اختیارات و وظایف عمومی
1 . همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی، صندوق قرض الحسنه و
تامین امکانات رفاهی اعضاء.
2 . همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت مشکلات
کارگری و اجرای قانون کار .
3 . فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی استان و کانون عالی انجمن های
صنفی سراسر کشور.
4 . عضویت در کانون انجمن های صنفی استان پس از تصویب مجمع عمومی
مربوط .
5 . کوشش در جهت افزایش آگاهی، حقوق مشروع و قانونی کارگر و کارفرما.
6 . دریافت حق عضویت و کمک های داوطلبانه مطابق اساسنامه.
7 . همکاری با سایر تشکل های کارگری و کارفرمایی.

وظایف تخصصی
1 . تشکیل بانک تخصصی کاریابی
2 . ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای
3 . کمک در جهت ایجاد نظام مدیریت سرمایه انسانی
4 . برگزاری دوره های آموزشی و حرفه ای سرمایه انسانی
5 . انجام فعالیت های پژوهشی، گردآوری آمار و اطلس مشاغل
6 . کمک به رشد واحدهای سازمانی جهت دریافت گواهینامه ها و جوائز
تعالی منابع انسانی
7 . تولید محتوا و انتشار آن در فضای مجازی و رسانه های نوین

8. برگزاری سفرهای یادگیری (تورهای یادگیری) با مشارکت سازمان ها و
شرکت های پیشرو و موفق
9 . ارائه مشاوره در جهت استانداردسازی فرآیندهای مدیریت منا
بع انسانی
10 . پرورش کارشناسان منابع انسانی جهت اشتغال در صنایع و بنگاه ها
11 . برگزاری همایشها و میزگردهای تخصصی و همچنین حضور در همایش
های داخلی و خارجی
12 . ایجاد تعامل و ارتباط بین مجامع علمی و دانشگاهها با محیط های کسب و
کار به منظور شناسایی و حل مسائل و چالش های حوزه منابع انسانی