شبکه معرفی سرمایه انسانی منطقه فرهنگی کاشان (دربرگیرنده شهرستان های آران و بیدگل و نطنز)

98-920-312-1404+

درباره سامانه


مشاورین پویا سیستم مدرس

این شبکه به منظور شناسایی، شبکه سازی، سامان دهی، مهندسی و بهره برداری سرمایه انسانی منطقه فرهنگی کاشان ایجاد شده است.

در آینده نزدیک جزئیات و اقدامات صورت گرفته بارگزاری خواهد شد.


منتظر باشید!